ࡱ> :9 f2ɀ\pJana Ba==-[J%8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1hArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Calibri1h8rCambria1,8rCalibri18rCalibri18rCalibri1rCalibri1rCalibri1<rCalibri1>rCalibri1?rCalibri14rCalibri14rCalibri1 rCalibri1 rCalibri1rArial1rCalibri1rCalibri1 rCalibri1rCalibri7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- hh:mm [h]:mm"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"                           a> + )  ff , * P P       `             @ "t@ @ @ @ "x@ @ "t!@ @ "t!!@ @ "4@ @ "t!@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x!@ @ "x@ @ "4@ @ h@ @ " "4!@ @  h@ @  h!@ @  x@ @  x@ @  h@ @  x!@ @ !@ @ " @ @ 0 ||Zǜ}-}- _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }A}2 a_K_ ,##0}A}% _K_ ,##0}A}. e_K_ ,##0}}4 ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}6 ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}}5 }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }A}1 }_K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}3 _K_ }x}/_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}-}7 _K_ }U}" _K_ ,#K_ }A}8 _K_ ,#}A} _K_ ef,#}A} _K_ L,#}A} _K_ 23,#}A}9 _K_ ,#}A} _K_ ef,#}A} _K_ L,#}A} _K_ 23,#}A}: _K_ ,#}A} _K_ ef,#}A} _K_ L,#}A} _K_ 23,#}A}; _K_ ,#}A} _K_ ef,#}A} _K_ L,#}A} _K_ 23,#}A}< _K_ ,#}A} _K_ ef,#}A} _K_ L,#}A} _K_ 23,#}A}= _K_ ,#}A} _K_ ef ,#}A} _K_ L ,#}A}! _K_ 23 ,#)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L渷 %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 Lմ %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23ږ %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23כ %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23 %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23 % "CelkemOCelkem %OO# rka$< rky bez des. mst%Chybn?Chybn %#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 I}%O *Nadpis 2ENadpis 2 I}%? +Nadpis 3ENadpis 3 I}%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 I}% -Nzev1Nzev I}%. NeutrlnE Neutrln e%&Normln /Poznmkaj Poznmka 0&Procenta#1Propojen buHkaSPropojen buHka }%2SprvnASprvn a%#3Text upozornnE Text upozornn % 4VstupuVstup ̙ ??v% 5Vpo etyVpo et }% 6VstupwVstup ???%????????? ???'7Vysvtlujc textI5Vysvtlujc text %8 Zvraznn 1K Zvraznn 1 O %9 Zvraznn 2K! Zvraznn 2 PM %: Zvraznn 3K% Zvraznn 3 Y %; Zvraznn 4K) Zvraznn 4 d %< Zvraznn 5K- Zvraznn 5 K %= Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 F %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`6turistick_SHORT443PoYadStartJmnoCl asPes,DOGTREKKING - SHORT TURISTICK - 30. 3. 2013PYepechalov JanaDenny Blatn TerezaCodyKu erov PavlaKantorov KateYinaAfra Andraste BergerbelNedbalov Jana Nedbal VtNedyKYivdov LjubaOtevYelov VraTambkNohel MiroslavSindyMazlkov LindaBraHavlov Zuzana Havel MichalGrolichov ZdeHkaHalouzkov KateYinaElza Horn LucieBiscuitDrpelov LucieSasha Pytelov JanaBellaStare kov JiYina Ku erov Maa Ku era TomaKockov Gabriela Val ek JakubZhasilov KristnaXezn kov PavlaXezn ek Mirek Severa MichalTeri Dar + EsterKub ek MartinDISKotsek MichalScherry OtevYel Pavel:2 332644S5#6ccB f2ɀ !@PuP dMbP?_*+%&Q?'zG?(p= ף?)(\?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4x8-[" xXGz?<~?&~U} m } N} $} } $N} m}  Sloupec F!@ v@ ,>,>,@,@,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@; F YY G I H H I J~ K?Lqq? T T L>>?Ell? LL~ A@D? M.@DOO?Bqq?~ A@D[[? M+ M,Da ` ?Bzwwwww?~ A@D98? P PD98?B?~ A@D88? P PD""""""?Bjl?~ A@DDDDDDD? P PD}'}'?Bll?~ A@D-؂-? M(MDqq?Bnl? A @DA@ M' M Dqq? Bڂ-؂-?~ A"@ D?>? P! S" D[[? B?~ A$@ D` ` ? M% M D-؂-؂? BFI? A&@D? M$ M D-؂-؂? B` ` ?~ A(@ DII? M) M D ` `? B?~ A*@?>>? M*MD ` `?BZ[? ~ A,@D98? P PDqq?B?~ A.@Dll? P P Dwwwwww?Bׂ-؂-? ~ A0@Da ` ? PRD'}'}?BEDDDDD? ~ A1@D? PRD-؂-؂?B[[?~ A2@D'}'}? P P Dqq?Bgfffff? ~ A3@Dqq? P PDqq?Bqq?~ A4@D#"""""? PRDll?B_ ` ?~ A5@Dll? P PDll?Bll? ~ A6@D[[? M&@D؂-؂-?B?~ A7@DOO? @0 @1D؂-؂-?B` ` ?~ A8@DUUUUUU? P RDJI?B?>?~ A9@DPO? P PD}'}'?B?A:@DpB@ P2 P-D}'}'?B` ` ?~ A;@D[[? M#@D?Bqq?XD؂-؂-? P RD B/VOII? Q UO C/BXTimmmmi_mi_iimmiimmimimimciF W>@  7ggD Oh+'0HPl| Marie VymazalovaJanaMicrosoft Excel@Pq-@ @PF@՜.+,0 PXd lt| MU turistick_SHORT listy !"#$%&'(*+,-./02345678Root Entry FWorkbookPSummaryInformation()DocumentSummaryInformation81