ࡱ> -, \pPavel Vymazalova Ba==-[J%8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1hArial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- hh:mm [h]:mm"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"        + ) , *  @ "x@ @ "t!@ @ "t!@ @ x@ @ x@ @ x@ @ x!@ @ "x@ @ " "t@ @ "t@ @ x@ @  x@ @  x@ @ "t!@ @ x!@ @ "t!!@ @ x@ @  `!@ @ `@ @ "x!@ @ 8 "0  `doprovodn_akce_SHORT"aaPoYadStartJmnoCl asPesPYepechalov JanaDennyBraKockov GabrielaKotsek MichalSatkov MarcelaKouck MartinaProchzkov Martina Hlsensk Ivo Kulkov AnnaKramoliaov MonikaTrub kov AlenaZukalov VeronikaDvoY ek VojtchHude kov Michaela Srnov JitkaKvasni kov Romana echov Hana SHkov EvaMi nkov MonikaVrakov DagmarMusilov Blanka Musil PetrBojkov Martina `tefke Frantiaek Pavlica JanBtorov Barbora Jandov JanaCsarniov LucieMare kov Lucie Urban Michal Hjkov JanaMalcov GabrielaSvozilov MartinaPYikrylov SylvaPYikryl MikulaRaanov Jitka Spilkov VraKovYov MonikaKovYov JitkaPolekov Monika`rmkov Al~btaVeselsk MarinNov kov KrystynaSedl kov JanaEa Moravsk medvdekPhoebeAbigale My ZhirSherryHugoHani kaCaesarForestBaClos la Coutale Roztock hvzdaSeboraPilinaHarweyAlfSonyJessieKa enkaJennyTrixieIzkBonnieFalcoDante AmazonkaLeonardBrionniMufOliverBrtGoraBusterConnieCassita PskovecAkaaaKovY Josef st.KovY Josef ml.Faj kov Veronika Soukop JiY Oamera Petr Arsy-versyRusty Gera + Bert Chip + Foxi0Athea Angel Budgerigar + Bella Z Vlaainskch Hor Blacky + Bora Bora Rychl tlapkaVSLEDKOV LISTINA%doprovodn akce - SHORT - 12. 4. 2014j mt m + CI}OM?cc  3z,#6 dMbP?_*+%&Q?'zG?()\(?)?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4t8T" xXQ??U} m } } $} } $} m}  Sloupec F3H@@ v@ ,,,@,@,@,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@ -_----- +`,,,,,   ~ ? DDDDDD? ! !5 >>?JI? 20 LL~ @? " "8OO?(}'}?N@@@ " ":>>?ll?0~ @}'}'? "$"wwwwww?88?*~ @qq? " "Fqq?88?~ @?>? "U"~ pL@NO? ~ @ ? ", "M ؂-؂-? PO?~ @ II? 'X 'Y ?>? ?~ "@ '}'}? "- "N~ pL@ &}'}? ~ $@ [[? " "= '}'}? >>? ~ &@ ? " "< ` `? ւ-؂-?/~ (@II? # "3 ` `?BDDDDD?~ *@98? 'W )Z?>??2~ ,@?>? "T"?OO?.@? ""II?|'}'?~ 0@II? " "9II?>>?~ 1@ll? #( "Kqq??)~ 2@` ` ? ")"qq?[[?~ 3@OO? "& "J'}'}??+~ 4@(}'}? " "4~ @J@88?-~ 5@DDDDDD? # "}'}'?ll?~ 6@88? "# "B-؂-?DDDDDD?(7@@@ "1 "R98?[[?~ 7@-؂-؂? " ">-؂-?[[?~ 9@xwwwww? " "E-؂-?qq?~ :@88? "' "[DDDDDD?II?&~ ;@؂-؂-? " "\DDDDDD?` ` ?<@C@ "0 "Q'}'}?'}'?.~ =@[[? ". "O'}'}?>>?"DBl""Tmcimemmimmmmi_mmimimmcmmmmc ,@!,@",@#,@$,@%,@&,@',@(,@),@*,@+,@,,@-,@.,@/,@0,@1,@2,@ ~ >@ ll? "" "H ll? -؂-? !?@ B@ !" !"D! ` `?!qq?"@@`C@ "" ""~ "O@"233333?~ #@@#ll? #"2 #"S~ #O@#II?%~ $@@$qq? $" $"6$a ` ?$II?~ %@@%qq? %"+ %"L%a ` ?%II?~ &B@&a ` ? &"/ &"P~ &O@& ` `?~ 'B@'؂-؂-? '" '"C'?' ` `?~ (B@(? (" ("(a ` ?( ` `?1~ )B@)? )"* )"])a ` ?) ` `?#~ *D@*#"""""? *" *"^*?*vwwwww?~ +D@+[[? +" +"?+(}'}?+>>?~ ,E@,PO? ," ,";,(}'}?,?!~ -E@-II? -" -"A-?--؂-?$~ .F@.>>? ." ."@.?.98?~ /F@/qq? /"! /"G/؂-؂-?/>>?0G@@@ 0#% 0#I0(}'}?0` ` ?~ 1G@1 ` `? 1# 1#71[[?1VUUUUU?'~ 2*H@2$UUUUUU? 2%V2(2$[[?2& ` `?,*a hmc_immimimmmmmmmcm>@7 Oh+'0HPl Marie VymazalovaMarie VymazalovaMicrosoft Excel@bV@ @)+VW՜.+,0 PXd lt| MU' doprovodn_akce_SHORT listy !"#%&'()*+Root Entry FvnWWorkbook6SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8$