ࡱ> gf \pPavel Vymazalova Ba= =i[J#8X@"15Arial15Arial15Arial15Arial15Arial15Arial1h5Arial15Arial15Arial15Arial7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- [h]:mm"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"        + ) , *  @ x@ @ x@ @ x@ @ x!@ @ "x@ @ "4@ @ "t!@ @ "x@ @ "4@ @ "t!@ @ "t@ @ "x!@ @ "t!!@ @ "x@ @ "x@ @ @ @ !@ @ "t@ @ x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  h@ @  x@ @ "4!@ @ x!@ @  "x!@ @ x@ @ `@ @ `@ @  x!@ @ "8@ @ "8@ @ "8!@ @ 8@@ @ "4!@ @ 8"@ 0"@ 0 " @ 8 0 8 0 `celkov_vsledky RDTM1 OkDTM2 zDTW1 @DTW2! ;E " dPoYadStartJmnoKat.PesPlemenoCl as Kozelka Petrbearded colliekY~enecLRHanousek VojtchBert SV Burian Pavel Bria MarkiesNOBOCOzzyMlnek StanislavBenjaminSamESP Dufek ZdenkFXHAO Kotkov Alena uYkov Michaela BHov Klra nmeck boxerMaxGROpavsk KateYinaSkalick JitkaKoudyPHPDluhoaov ZuzanaBansethov HanaHalfarov KvtaTaimeebobtail Kr mov AnetaClowy Gery-Jane chodsk pesbglSkopalov LakaSid Hankov Jana irsk setrRumpkov YvonaIvanhoe Sv~ vtrPetYkov PavlaLarabaset DvoYk JanLajka Blek + Meggie Lorenz MarekAmlka Trochta Jan Pavelka Roman Komyak Dan ihk Oto Toman Boris Bartek Peter SkYivan Luka Novotn PavelNohel Miroslav Poulk Marek Jirka MichalHta z Oasis of peaceBrendaTnaRockyTrissDastySindyKimboArda Jantarowa WatahaErrolKY~enecFlat coated retrieverBavorsk barvY bulterierNSDTRAPBTvipetsitajPospail OldYich }ivna PetrBohuH Branislav Paulny JurajKolaYk JaroslavVtek Jaroslav Demeter JnAkimBrown Suggar Mad }ivaMartyAntoinette Queenavcarsk ov kSmer z Vl ch lukChesapeake bay retrieverEilaBoh ov LucieBernthov VendulaKejklYov JanaPackov KateYinaTopolsk VeronikaKotuliakov MarianaPchou kov KristnaZukalov BarboraKulawiak LibuaePlkov Marcela Vlkov AdlaPomykalov KateYina Baginov Anna Mlnkov JanaWeigelov KateYina `tefkov JanaKopicov HelenaHbnerov LucieKamardov Jana Fialov KlraBon BonaeltieEmilSandyTribux knra AmelieRROkiBuddyAr BarykGilette Ever AfterkolieMajda MagdalenaFreya laserhundKaraMajlasamojedMollyArtmanchester terierKeauMiaVOKDenny}ivnov VeronikaPaulny KateYinaUrbanov KamilaMikuakov AlenaHovawartPalomaBodeguero AndaluzBritaAgtaTinaSHAway Modr hitRobinGremlinLargoEternity MiagorpokAM Smr~ RomanDTM 1DTM 2DTW 1DTW 2 Markov LucieHajn JaroslavahovawartMalenovsk Veronika Cora Val-RicoFany z Alfovy zahradyVaa kov IvanaJulieKarelJenny Rudy + Lara Smejkal PavelKeni~ Jaroslav Alexandercelkov vsledkov listinaProchzkov TerezaBOVSLEDKOV LISTINAVSLEDKOV LISTINADISBuddy + TequilaFido#doprovodn akce - MID - 12. 4. 2014)doprovodn akce - MID DTM 2 - 12. 4. 2014(doprovodn akce - MID DTW1 - 12. 4. 2014(doprovodn akce - MID DTW2 - 12. 4. 2014 4 Q /LJgWt;p?\ Sp Eb  9 cc  I|${8L*R dMbP?_*+%&?'Q?(Q?)zG?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4t8T" iX?zG?U} $ } } } } } } } I Sloupec Ht"t I @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ 9 ::: < <=>    ?? ,: % , ,؂-؂-?` ` ?! LL~ @OO? ) $ ); )!? rq?~ @? )F $ )P *'}'}? 88?~ @ll? ) $ ) )}'}'? qq?: ~ @[[? )_ $ )g ) [[? b ` ?~ @xwwwww? )l $ ) ) ~ ? ?~ @ll? )[ $ )b ) ~ ? ~'}'?1~ @ !` ` ? )y $ ) ) '}'}? ?%~ "@ ? ) $ ) ) JI? JI?)~ $@ -؂-? )% $ ) ) ? ` ` ? &@? )? $ ) )V !? ?.~ (@ OO? )i $ ) ) ~ !K@ >>?~ *@OO? )> $ )J )U>>? -؂-?~ ,@qq? *{ $ ) )~ ? 98?*~ .@?>? ) $ ) )ll? ?~ 0@}'}'? ) $ ) ) >>? UUUUUU?~ 1@88? )u $ ) )!rq? ?@~ 2@OO? . $ 34!? ml?~ 3@II? ) $ )N )X ` `? !"""""?;~ 4@>>? )w $ ) ) a ` ? ق-؂-?&~ 5@!wwwwww? )n $ ) )-؂-? 88?~ 6@rq? .7 $ .8 .~ !PN@ Z[?7~ 7@II? ). $ )/ *!? qq?~ 8@!? )D $ )M )[[? -؂-؂? ~ 9@(}'}? )h $ )~ )? PO? 9@>@ ) $ ) )!II? PO?C~ ;@>>? )! $ )9 ) ? (}'}?<@>@ ) $ ) )OO? kl?E ~ =@? *r $ ) *OO? 88?6 ~ >@!a ` ? )z $ ) ),~ !P@ '}'}?0 D-l<p{ ,@! ,@" ,@# ,@$ ,@% ,@& ,@' ,@( ,@) ,@* ,@+ ,@, ,@- ,@. ,@/ ,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@<,@=,@>,@?,@~ ?@ ? ) $ * ) ? ?5 !@@!@@@ !) !$ !) !)!` ` ?! II?N! ~ "@@"ll? ")\ "$ "))"` ` ?" UUUUUU?""A LL" ~ #A@#? #)o #$ #) #) #a ` ?# [[?3"# ~ $A@$UUUUUU? $) $$ $)K $) $!>>?$ '}'}?D"$ ~ %A@%? %)m %$ %) %) %a ` ?% '}'}?-"% ~ &B@&OO? &)k &$ &) &)&ll?& ?"& ~ 'C@'!98? '*C '$ ')L '* 'll?' II?<"' ~ (C@(""""""? (*< ($ ()H (*S~ (P@( ?B"( ~ )D@)? )+" )$ )+# )+$)[[?) -؂-?A") ~ *D@*(}'}? ** *$ *) ** *[[?* 88?"* ~ +E@+` ` ? +)4 +$ +)5 +)6+!?>?+ qq?"+ ,E@? ,)p ,$ ,) ,),!II?, >>?", ~ -E@->>? -)& -$ -) -)}-?>?- >>?("- ~ .E@.!-؂-؂? .) .$ .) .).! ` `?. >>?!". ~ /G@/JI? /) /$ /)| /)}/!II?/ II?,"/ ~ 0G@0 ` `? 0*x 0$ 0) 0*0![[?0 TUUUUU?/"~ 1H@1ll? 1)s 1$ 1) 1) 1?>?1 ?#"~ 2H@2 ` `? 2)@ 2$ 2) 2)W~ 2P@2 )}'}?"~ 3I@3>>? 3)j 3$ 3) 3)3II?3 ??"~ 4I@4OO? 4)^ 4$ 4)e 4)f4؂-؂-?4 ` ` ?"~ 5J@5[[? 5)Y 5$ 5)` 5)5?5 qq?'"~ 6J@6? 6)= 6$ 6)I 6)T~ 6Q@6 ?""7K@`=@ 7. 7$ 7. 7. 7!qq?7 ll? "~ 8K@888? 8)E 8$ 8)O 8)~ 8!pR@8 PO? "~ 9L@998? 9)] 9$ 9)c 9)d9OO?9 ?2"~ :L@:88? :*B :$ :)*:II?: [[?$"~ ;M@;!؂-؂-? ;)t ;$ ;) ;);II?; ffffff?>"<M@? <)2 <$ <)3 <)~ <S@< ffffff?9"=N@? =2 =$ =. =3=![[?=; ` `?"~ >N@>? >*' >$ >*( >*)>98?> ` ` ? "~ ?O@?[[? ?*0 ?$ ?* ?*1?98?? ml?"Dl{{@,@A,@B,@C,@D,@E,@F,@G,@H,@ @O@!@@ @)q @$ @) @)-@!?@ DDDDDD?+"AP@? A)Z A$ A)a A)APO?A II? "B@P@?@ B) B$ B) B)-B?!B xwwwww?4 DBDB~ CP@C!II? C)* C$ C)+ C),Cqq?!C xwwwww? DCDC~ DP@DDDDDDD? D*v D$ D* D*DPO?!D .؂-؂? DDDD~ EQ@E!qq? E- E$ E)G E)REll?!E ?8 DEDEF&F98? F)A F$ F) F)F F G&G-؂-? G* G$ G* G*G G H'H/UUUUUU? H5 H1 H0 H5H/ H#(ll = >@ 7  \j dMbP?_*+%)?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA48 ̡" x<~?<~?U} m } m} } } } } Kat. @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@ ? @@    ?? ,: % , ,؂-؂-?` ` ?d!N LL~ @? )F $ )P )'}'}? 88?~ @ll? )[ $ )b * ~ ? ~'}'?~ @? ) $ ) )JI? JI? @? )? $ ) )V!? ?~ @OO? )> $ )J )U>>? -؂-?~ @?>? ) $ ) )ll? ?~ @ II? ) $ )N )X ` `? !"""""?~ "@ rq? .7 $ .8 .~ !PN@ Z[? ~ $@ !? )D $ )M ) [[? -؂-؂? &@>@ ) $ ) ) !II? PO? ~ (@ UUUUUU? ) $ )K ) !>>? '}'}? ~ *@!98? )C $ )L )Qll? II? ~ ,@""""""? *< $ )H )S~ P@ ?~ .@(}'}? ) $ ) )Q[[? 88?~ 0@ ` `? )@ $ ) )W~ P@ )}'}?~ 1@? )= $ )I )T~ Q@ ?~ 2@88? )E $ *O )~ !pR@ PO?~ 3@88? )B $ ))II? [[?4@? 2 $ . 3![[?; ` `?~ 5@!qq? - $ )G )Rll? ?'/98? 0A 1 0 0/ #4 *p{$ = ! e>@ 7  tjz dMbP?_*+%MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA48 ̡" x<~?<~?U} } } } } } } Kat. @ v@ ,@,@,@,@,@,@,@ ? @@    ~ 6?OO? , % ,; ,(?rq?X$N LL~ 7@[[? )_ $ )g ) [[? b ` ?~ 7@ll? )\ $ ))` ` ? UUUUUU?~ 7@OO? )^ $ )e *f؂-؂-? ` ` ?~ 7@[[? )Y $ )` )? qq?~ 7@98? )] $ )c )dOO? ?"@/? 0Z 1 0a 0/PO?#II?*p{  >@ 7  $wAÚ dMbP?_*+%(p= ף?)HzG?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA48 ̡" x333333?p= ף?U} m } } } } } m} $} Kat.$ @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@ A BB    ~ ?ll? , % , ,}'}'?qq?pDN! LL~ @xwwwww? )l $ ) ) ~ ? ?~ @!` ` ? )y $ ) )Q'}'}? ? ~ @-؂-? *% $ ) *? ` ` ? ~ @OO? )i $ ) ) ~ !K@ >>? ~ @qq? ){ $ * )~ ? 98? ~ @}'}'? ) $ ) ) >>? UUUUUU?~ @ 88? )u $ ) ) !rq? ?~ "@ OO? . $ 44 !? ml? ~ $@ >>? )w $ ) ) a ` ? ق-؂-? ~ &@ !wwwwww? )n $ ) ) -؂-? 88? ~ (@ (}'}? )h $ )~ ) ? PO? ~ *@>>? *! $ )9 *Q? (}'}? ,@>@ * $ ) *OO? kl?~ .@? )r $ ) )OO? 88?~ 0@!a ` ? *z $ ) *,~ !P@ '}'}?~ 1@? )o $ ) ) a ` ? [[?~ 2@? )m $ ) ) a ` ? '}'}?~ 3@OO? )k $ ) )ll? ?~ 4@? +" $ +# +$[[? -؂-?5@? )p $ ) )!II? >>?~ 5@>>? *& $ ) *}?>? >>?~ 7@JI? ) $ )| )}!II? II?~ 8@ ` `? )x $ ) )![[? TUUUUU?~ 9@ll? )s $ ) )Q?>? ?~ :@>>? )j $ ) )II? ?~ ;@!؂-؂-? )t $ ) )II? ffffff?~ <@? )' $ )( ))98? ` ` ?=@!@@ )q $ ) )-!? DDDDDD?>@?@ ) $ ) )-? xwwwww?D#l*p{ ,@!,@",@#,@ ~ ?@ !II? )* $ )+ ), qq? xwwwww?~ !@@!DDDDDD? !*v !$ !* !*!PO?! .؂-؂? "&"UUUUUU? "* "$ ") "*" " #'#/-؂-? #5 #1 #5 #5#/ ## :<l$ ! e>@ 7   dMbP?_*+%MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA48 ̡" x<~?<~?U} $ } } } } } } Kat. @ v@ ,@,@,@,@,@,@,@ ,@ ? @@    ~ 6?II? ,. % ,/ ,(?qq?HN LL~ 7@? ) $ ) )? ?7@!@@@ ) $ ) )` ` ? II?~ 7@` ` ? *4 $ )5 *6!?>? qq?~ 7@!-؂-؂? ) $ ) )! ` `? >>?7@`=@ . $ . . !qq? ll?7@? *2 $ )3 *~ S@ ffffff?~ 8 @ /[[? 50 1 5 51 /98? #ml?*p{ m >@ 7 Oh+'0HPl Marie VymazalovaMarie VymazalovaMicrosoft Excel@w_V@8-@SmVW՜.+,0 PXd lt| MU' celkov_vsledkyDTM1DTM2DTW1DTW2 listy !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ[\]_`abcdeRoot Entry F0nWWorkbookkSummaryInformation(VDocumentSummaryInformation8^