ࡱ> yx f2ɀ\pJana Ba= =i[J#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1hArial1Arial1Arial1Arial1h8RCambria1,8RCalibri18RCalibri18RCalibri1RCalibri1RCalibri1<RCalibri1>RCalibri1?RCalibri14RCalibri14RCalibri1 RCalibri1 RCalibri1RArial1RCalibri1RCalibri1 RCalibri1RCalibri7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- [h]:mm"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"                           a> + )  ff , * P P       `             @ x@ @ x@ @ x@ @ x!@ @ "x@ @ "4@ @ "t!@ @ "x@ @ "4@ @ "t!@ @ "t@ @ "x!@ @ "4!@ @ "t!!@ @ `@ @  "x@ @ "x@ @ "x@ @ @ @ !@ @  h@ @ "p@ @ "t@ @  h!@ @ "x!@ @ "t!@ @  h@ @ (x@ @  h@ @ 8 0 ||`}-}- _K_ }A}) _K_ ,##0}A}* _K_ ?,##0}A}+ _K_ 23,##0}-}, _K_ }A}2 a_K_ ,##0}A}% _K_ ,##0}A}. e_K_ ,##0}}4 ??v_K_ ̙,##0K_ _"-"? _-; }}6 ???_K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}}5 }_K_ ,##0K_ _"-"? _-; }A}1 }_K_ ,##0}}& _K_ ,##0???K_ _???"-"? ??? _-; ???}-}3 _K_ }x}/_K_ ,#???K_ ???"- ??? _}-}7 _K_ }U}" _K_ ,#K_ }A}8 _K_ ,#}A} _K_ ef,#}A} _K_ L,#}A} _K_ 23,#}A}9 _K_ ,#}A} _K_ ef,#}A} _K_ L,#}A} _K_ 23,#}A}: _K_ ,#}A} _K_ ef,#}A} _K_ L,#}A} _K_ 23,#}A}; _K_ ,#}A} _K_ ef,#}A} _K_ L,#}A} _K_ 23,#}A}< _K_ ,#}A} _K_ ef,#}A} _K_ L,#}A} _K_ 23,#}A}= _K_ ,#}A} _K_ ef ,#}A} _K_ L ,#}A}! _K_ 23 ,#)20 % Zvraznn1W20 % Zvraznn1 ef %)20 % Zvraznn2W"20 % Zvraznn2 ef %)20 % Zvraznn3W&20 % Zvraznn3 ef %)20 % Zvraznn4W*20 % Zvraznn4 ef %)20 % Zvraznn5W.20 % Zvraznn5 ef %)20 % Zvraznn6W220 % Zvraznn6 ef %)40 % Zvraznn1W40 % Zvraznn1 L %)40 % Zvraznn2W#40 % Zvraznn2 L渷 %)40 % Zvraznn3W'40 % Zvraznn3 L %)40 % Zvraznn4W+40 % Zvraznn4 L %)40 % Zvraznn5W/40 % Zvraznn5 L %)40 % Zvraznn6W340 % Zvraznn6 Lմ %)60 % Zvraznn1W 60 % Zvraznn1 23 %)60 % Zvraznn2W$60 % Zvraznn2 23ږ %)60 % Zvraznn3W(60 % Zvraznn3 23כ %)60 % Zvraznn4W,60 % Zvraznn4 23 %) 60 % Zvraznn5W060 % Zvraznn5 23 %)!60 % Zvraznn6W460 % Zvraznn6 23 % "CelkemOCelkem %OO# rka$< rky bez des. mst%Chybn?Chybn %#&Kontroln buHkaKontroln buHka %????????? ???'Mna(:Mny bez des. mst )Nadpis 1ENadpis 1 I}%O *Nadpis 2ENadpis 2 I}%? +Nadpis 3ENadpis 3 I}%23 ,Nadpis 47Nadpis 4 I}% -Nzev1Nzev I}%. NeutrlnE Neutrln e%&Normln /Poznmkaj Poznmka 0&Procenta#1Propojen buHkaSPropojen buHka }%2SprvnASprvn a%#3Text upozornnE Text upozornn % 4VstupuVstup ̙ ??v% 5Vpo etyVpo et }% 6VstupwVstup ???%????????? ???'7Vysvtlujc textI5Vysvtlujc text %8 Zvraznn 1K Zvraznn 1 O %9 Zvraznn 2K! Zvraznn 2 PM %: Zvraznn 3K% Zvraznn 3 Y %; Zvraznn 4K) Zvraznn 4 d %< Zvraznn 5K- Zvraznn 5 K %= Zvraznn 6K1 Zvraznn 6 F %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`Bcelkov_vsledky "wDTM1 6DTM2 DTW1 ҽDTW2! ;D 4| \DTM2DTW1DTM1DTW2PoYadStartJmnoKat.PesPlemenoCl as$DOGTREKKING 2013 - MID - 30. 3. 2013*DOGTREKKING 2013 - MID DTM 2 - 30. 3. 2013)DOGTREKKING 2013 - MID DTW1 - 30. 3. 2013)DOGTREKKING 2013 - MID DTW2 - 30. 3. 2013 Janda LukaBoraMKO Kozelka Petr Karlk, Trissbearded colliekY~enecKrej iYk RomanTaraLRHanousek VojtchBert Ku era LukaBatty od Svtlovskho poto kuJRTBezucha OndYejEbi z Kop kova dvora SV Burian Pavel Bria MarkiesNO `uak PetrCherokeehuskyOhnoutek RobinBodyBOC uYk MichalOzzyMlnek StanislavBenjaminLev ek MartinSamESPNikaHolek Vladimr Dufek Zdenk Lihosit JurajEtoileSGO Tomaek JiYCHBRRudick RadovanBerryKol ek PatrikBenWSSStehlk BronislavBusty Rychl stopa esk horsk pes Strnad PavelHumor (Crocodile D)FXH Profous Petr Tim, RichieSTP, GRNovotn RostislavBurkAO Mal Iveta beauceronMartinovsk BlankaHavlkov DarinaAlbertina od Bl panenkybl avcarsk ov k Kotkov AlenaLassie, Semtexaeltie, kY~enec`im kov AnnaBlack boy Moravian gateZebischov MonikaDarra uYkov Michaela BHov Klra nmeck boxer Foralov Anna`era`vajdova IvanaQuiaiSvozilov MartinaGerda Hjkov JanaMax`ebestov Jaroslavax BOCDojkov MagdalenaBraGRPakostov Alena Anup TawySurov kov TerezaMacOpavsk KateYinaSkalick JitkaKoudyPHPEdaDluhoaov ZuzanaCantharis Gate of Arcticaljaask malamutBansethov HanaGinaOhnoutkov AdlaSzczukov NikolaTobiasHalfarov KvtaTaimeebobtailStehlkov OlgaEddyProchzkov MartinaChip x labrador Boudov LenkaIatar Sko ick samota Kr mov AnetaClowy Gery-Jane chodsk pesMarkov LucieRon Od Himaljskho CedrulabradorMusilov LucieGardenia od Kobylho potokastYedn knra Hrabov KamilabglSkopalov LakaSid Ro~Hov Anna}ufrik, Cassidy Ledov stopa GR, husky Hankov JanaTina ze Srbeckch luho irsk setrOhnoutkov MarieRoxyRumpkov YvonaIvanhoe Sv~ vtrKotkov LibuaeBagetka, Kuky, Armageddon NO, KK, FXPetYkov PavlaLarabasetKinterov DanielaBramboraKyrych JaromrBart Mont Bl KarpatyRTW-LBR Vlach KarelBeena DvoYk JanLajka Blek + Meggie Molly + Ozzy Such HonzaNessie + Ani kaJRT + chodsk pesTapetka Cailin + Dag Bob + MaryVtkov KristnaFerinmeck vl apicFanyBOThla Lorenz MarekAmlkaDISJuY kov MarieReyacelkov vsledkov listinaKarlk + Triss Tim + Richie3 3N455VT66V/77/4887v9+::/7;;bP<= =! d> ? ? @ @ ccB f2ɀ EK_sv dMbP?_*+%&(\?'ffffff?(ffffff?)Gz?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA489ȡ" Z{Gz?{Gz?&zU} } } } } I} } I Sloupec Ht"t E @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ? ^ ^__ @ A A A A A B C ~ D?W}'}'? [5 R [6 [7EII?F-؂-?5! LLG@H? N V N NH?I?-G@H? U4 P U U$H>>?IPO?~ G@H ` `? UE P UF UGHJI?I?) >~ G@H98? U+ P U, U'Hrq?I?~ G@Ha ` ? U| P U} U$H>>?Iqq?~ G@Ha ` ? UX P U U'H?I}'}'?,~ G @ Hll? U% P U& U' H88? I[[?3~ G"@ H'}'}? U? P U@ UA Hwwwwww? Iqq?~ G$@ Hwwwwww? U P U U* H[[? I?>?~ G&@ Hll? U: P U; U* H[[? III?8~ G(@ Hqq? U P U U H-؂-? I>>?G*@H@@ Uq P Ur Us~ HP@I?.G,@H`=@ U" P U# U$H>>?I[[?:~ G.@Hll? UK P U ULH?I` ` ?+~ G0@H88? U P U U*H[[?I'}'}?*~ G1@Hxwwwww? UH P UI UJH` ` ?III?~ G2@J>>? UV P UW ULH""""""?I[[? ~ G3@H[[? U3 P U UH` ` ?I?G3@H>@ U P U UH""""""?I? ~ G5@HOO? U P U UH` ` ?Iqq?~ G5@H'}'}? Ul P U U~ HQ@Iqq?7~ G7@HII? UB P UC UDHDDDDDD?I>>?( ~ G8@J88? U P U UH[[?I&}'}?$~ G9@H(}'}? N V NN~ H?I؂-؂-?~ G9@H? U P U U$HII?Iق-؂-?~ G;@H[[? U P U UHII?I88? ~ G<@HII? U8 P U U9Hll?I98? >~ G=@Jffffff? U P U UHa ` ?I\[? >~ G>@J[[? Um P Un UoHa ` ?I? >D)l,p{ ,@! ,@" ,@# ,@$ ,@% ,@& ,@' ,@( ,@) ,@* ,@+ ,@, ,@- ,@. ,@/ ,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@<,@=,@>,@?,@~ G?@ Hqq? U P U UJ~ H R@ III? >~ !G@@!H? !U[ !P !U\ !U$~ !HP@!I?#! >"G@@H@@ "U "P "U "U"H'}'}?"Isq?2"": LL" >~ #GA@#J? #U< #P #U= #U>#H ` `?#I)}'}?"# >~ $GA@$H` ` ? $UY $P $U $UZ~ $H?$IJI? "$ >~ %GB@%J ` `? %U %P %U %U!%Ha ` ?%I` ` ? "% >~ &GB@&HUUUUUU? &\h &P &Ui &U!&Ha ` ?&Iml?9"& >~ 'GC@'HDDDDDD? 'U 'P 'U 'U'Hqq?'III?"' >~ (GC@(HUUUUUU? (U (P (U (U(H` ` ?(Ill?"( >~ )GD@)HJI? )Uj )P )Uk )UJ)H'}'}?)I\[?") >~ *GD@*H>>? *UN *P *UO *UP*H'}'}?*I?1"* >~ +GE@+J? +U +P +U +U+HDDDDDD?+I?"+ >,GE@H? ,U ,P ,Up ,U,H}'}'?,IOO?(", >-GF@H@@@ -Ue -P -Uf -Ug-H}'}'?-I-؂-؂?&"- >~ .GF@.Hll? .UT .P .UU .UJ.H}'}'?.I88?". >~ /GG@/H? /U /P /U /U/Hll?/IQO? "/ >~ 0GG@0H(}'}? 0Ut 0P 0Uu 0U*0Hll?0I[[?"~ 1GH@1H98? 1U_ 1P 1U` 1U*1H[[?1I'}'}?""~ 2GH@2H-؂-? 2U~ 2P 2U 2U2H[[?2I?/"~ 3GI@3H؂-؂-? 3U] 3P 3U^ 3U$3H#"""""?3Inl?"~ 4GI@4Hll? 4U 4P 4U 4U'4Ha ` ?4I?%"~ 5GJ@5Hxwwwww? 5Uy 5P 5Uz 5U{5Ha ` ?5IJI?"~ 6GJ@6J-؂-؂? 6U 6P 6U 6U6J?6IKI?4"~ 7GK@7H[[? 7UM 7P 7U 7U*~ 7HxT@7Ia ` ?6"~ 8GK@8HPO? 8Uc 8P 8U 8Ud~ 8HxT@8Ill?0"~ 9GL@9J}'}'? 9U 9P 9U 9U9H?9I~'}'?"~ :GL@:Hqq? :U :P :U :U:H?:I؂-؂-?!";G;Hqq? ;UQ ;P ;UR ;US;H ;I<G<H? <U <P <U <U<H <I=G=H-؂-? =U/ =P =U0 =U1=H =I>G>H?>? >U- >P >U. >U*>H >I?G?Ha ` ? ?U( ?P ?U) ?U?H ?IDlllll@,@A,@B,@C,@D,@ @G@J98? @U @P @U2 @U'@H @IAGAH? A]a AQ A]b A]*AH AIBGBHII? BUv BP BU BUBH BICGCH? CUw CP CUx CUCH CIDKDLDDDDDD? DX DY DX DXDL DMPllll ' >@MJ 7ggD f2ɀ t dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA48 ̡" x<~?<~?&~U} m } m} } } } } Sloupec H @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@ ? O __ @ A A A A A B C ~ D?W}'}'? [5 R [6 [7EII?F-؂-? LLG@H? N V N NH?I?G@H? U4 P U U$H>>?IPO?~ G@H98? U+ P U, U'Hrq?I? >~ G@Hll? U% P U& U'H88?I[[?G@H`=@ U" P U# U$H>>?I[[? ~ G@H88? U P U U*H[[?I'}'}?~ G @ H[[? U3 P U U H` ` ? I? G"@H>@ U P U U H""""""? I? ~ G$@ Jffffff? U P U U Ha ` ? I\[? G&@H@@ U P U U H'}'}? Isq? ~ G(@ J ` `? U P U U! Ha ` ? I` ` ? ~ G*@HDDDDDD? U P U UHqq?III?~ G,@HUUUUUU? U P U UH` ` ?Ill? ~ G.@Hll? U P U U'Ha ` ?I?SHa ` ? U( P U) UH ISH?>? U- P U. U*H ISJ98? U P U2 U'H ITL-؂-? X/ Y X0 X1L M. *plll ' >@   7ggD f2ɀ o dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA48ϡ" x<~?<~?&~U} } } } } } } Sloupec H @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ? O __ @ A A A A A B C ~ D?E ` `? [E R [ [GEJI?F? LL~ G@H'}'}? U? P U@ UAHwwwwww?Iqq?~ G@Hll? U: P U; U*H[[?III?~ G@Hxwwwww? UH P UI UJH` ` ?III? >~ G@HII? UB P UC UDHDDDDDD?I>>?~ G@J88? U P U UH[[?I&}'}?~ G@HII? U8 P U U9Hll?I98?~ K @ Z? X< Y X= X> L ` `? M)}'}? *p )}  >@  7ggD f2ɀ !f8 dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(333333?)HzG?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA48 ̡" sHzG?p= ף?&ԣU} } } } } } m}  as! @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ? O __ @ A A A A A B C ~ D?Ea ` ? [| R [} [$E>>?Fqq? LL~ G@Ha ` ? UX P U U'H?I}'}'? G@H@@ Uq P Ur Us~ HP@I?~ G@Hll? UK P U ULH?I` ` ? >~ G@J>>? UV P UW ULH""""""?I[[?~ G@HOO? U P U UH` ` ?Iqq?~ G@H'}'}? Ul P U U~ HQ@Iqq?~ G @ H(}'}? N V N N~ H? I؂-؂-?~ G @ H? U P U U$ HII? Iق-؂-?~ G$@ H[[? U P U U HII? I88?~ G&@ J[[? Um P Un Uo Ha ` ? I?~ G(@ H? U[ P U\ U$~ HP@ I?~ G*@H` ` ? UY P U UZ~ H?IJI? ~ G,@HUUUUUU? \h P Ui U!Ha ` ?Iml?~ G.@HJI? Uj P Uk UJH'}'}?I\[?~ G0@H>>? UN P UO UPH'}'}?I?G1@H@@@ Ue P Uf UgH}'}'?I-؂-؂?~ G2@Hll? UT P UU UJH}'}'?I88?~ G3@H(}'}? Ut P Uu U*Hll?I[[?~ G4@H98? U_ P U` U*H[[?I'}'}?~ G5@H-؂-? U~ P U UH[[?I?~ G6@H؂-؂-? U] P U^ U$H#"""""?Inl?~ G7@Hxwwwww? Uy P Uz U{Ha ` ?IJI? ~ G8@H[[? UM P U U*~ HxT@Ia ` ?~ G9@HPO? Uc P U Ud~ HxT@Ill?~ G:@J}'}'? U P U UH?I~'}'?~ G;@Hqq? U P U UH?I؂-؂-?SHqq? UQ P UR USH I >SHII? Uv P U UH I >SH? ]a Q ]b ]*H I >Dl*p{vv ,@ T L? Xw Y Xx X L M >  >@ 7ggD f2ɀ ] dMbP?_*+%&[4d2?'[4d2?(<~?)<~?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA48ϡ" x<~?<~?&~U} } } } } } }  as @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ? O __ @ A A A A A B C ~ D?Ewwwwww? [ R [ [*E[[?F?>? LL~ G@Hqq? U P U UH-؂-?I>>?~ G@Hqq? U P U UJ~ H R@III?~ G@J? U P U UHDDDDDD?I? >G@H? U P Up UH}'}'?IOO?~ G@H? U P U UHll?IQO?~ G@J-؂-؂? U P U UJ?IKI? S HDDDDDD? U P U U H I T L? X Y X X L M"*pl >@MJ 7ggD Oh+'0HPl| Marie VymazalovaJanaMicrosoft Excel@u-@8-@冄/՜.+,0 PXd lt| MU celkov_vsledkyDTM1DTM2DTW1DTW2 listy !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefgijklmnoqrstuvwRoot Entry FWorkbookSummaryInformation(hDocumentSummaryInformation8p