ࡱ> rq \pMikuska Ba= =i[J#8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1hArial1Arial7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- [h]:mm        + ) , *  @ x@ @ x@ @ x@ @ x!@ @ "x@ @ @ @ "4@ @ "t!@ @ "x@ @ "4@ @ @ @ "t!@ @ "t@ @ "x!@ @ "4!@ @ "t!!@ @ `@ @ `@ @ `!@ @ 8 `rvysledky ]DTM1 wDTM2 4DTW1 DTW2! ;W "3 Bal~ RomanLolaLousiansk leopard pesDTM2sibiYsk huskyDTW1 Bartes LudkRytaNODTM1Bohun BranislavMartykY~enec Bureaov IvaJackJRTDTW2Dluhoaov ZuzanaCantharis Gate of Arcticaljaask malamut Dorazil AleaAgent Dufka RadekRoxyRREsentierov AdlaCant Foralov Anna`eraBielik Frantiaek Terry!americk staffordsirsky bulterir Gtz RobertRynNOK x VOGrundmannov HanaBerryaka + AmlkaBOC Hjkov LenkaAja Hesov DagmarLadyGR Hesov NicolaGuccipra~sk krysaYk Hornov AliceOlinkajezev kHostinsk ZdenkArtemisHrabov KamilaEdaBglJanerka-MoroD MarzkaBrys Jaaov JanaDixiAO x RTW Jozefy RobinAchiles z Virgin ForestJuY kov Spisarov MarieReya (Jeatrka)STBKantorov KateYinaAfra Andraste BergerbelBOMKeniz JaroslavAlexKlejnov LucieBrahovawart Klma DavidBen Ko kov Anna Rex Pekelnkx NO Kolnsk PetrKimWHWT KonY PetrDastyKostovsk Michaela Arakis Avabil SV Kozelka Petrbearded collie Kr lov JanaCarthia van Canten Emiel RegisKrej iYk RomanTaraLRKrutiaov ZuzanaKym z KoroptvrnyNOKLaboaov RenataNawarBOT Lorenz MarekAmlka Lukak OndYejSullyhusky chodsk pes Mlkov IrenaArmin Gulden LandMifkovi ov KristnaAemyWeimarsk stava Mikuakov AlenaDykinpyrenejsk ov k Moron ArturDiunaNavrtilov VeronikaCortina + MeridaEPKoudyNovotn ZuzanaDon `imi UragnAmerick Stafordarsk terirOpavsk KateYinaMeggie + Black Oamera Petr#Arsy-versy from Valachian Highlands Pa esov JanaPlakov Lenka Bela, Cherryhovawart, mal knra Plakov PetraMatylda landseer x LRPojarov Lucie Alk Mereva beauceron Pol ek JanDanPongrczov Monika Mary JanePopkov MichaelaCasiopeia YrtepsalukiRezkov Marcela"Candy Golden z Bretfeldova paprskupudlRockyRozsval RadekAxaBOSegeeov MonikaRoccoslovensk bodkovan pesSegeeov PetraBellaznojemsk vl mixSkalick Jitkapyrenejsk horsk pes Skryjov AnnaAndulibernsk salaanick pes Slezk PatrikBrownySmejkalov AnnaSindyStoklasa MartinIzzyEHStolrik PeterLetynkaMOK Such EvaBrutusLandseer`estkov Petra Brita + Eliaa`vajdov IvanaQuaiTopolska VeronikaOki Trapek MichalArwen od Perlovho potoka Vlek PavelErna z Koroptvrny Vlek PetrSemy z Knollovy akolyVlkov Andrea KleopatraVtek JaroslavSmer z Vl ch lukChesapeake bay retriever Vlkov AdlaFreyaZukalov BarboraAx }ivna PetrCookieAO erveHanov BarboraAndyLouisinsk leopard pes Dufek ZdenkFany z Alfovy zahrady Fialov Klra Bali + Uhlk%APT, BOT, Nmeck trpasli pin , RTWKotkov LibuaeKyrych JaromrBart Mont Bl KarpatyRTW-LBRPetYkov PavlaLarabasetPraxov KateYinaBertalabrador Pulka DavidAngieSurov kov TerezaMacTomov PatricieFleckPBGVNovotn RostislavBurkPoYadStartJmnoKat.PesPlemenoCl as#DOGTREKKING 2012 - MID - 7. 4. 2012 Pinke RolandBeruaka + KjaBogeta)DOGTREKKING 2012 - MID DTM 2 - 7. 4. 2012(DOGTREKKING 2012 - MID DTW1 - 7. 4. 2012(DOGTREKKING 2012 - MID DTW2 - 7. 4. 2012celkov poYad4 J " . nFT,b/* `8 e |T  5 sa9cc X &9HN%] dMbP?_*+%&Q?'ffffff?(ffffff?)Gz?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4x8]_" Z{Gz?{Gz?U} } } } } } I} Sloupec HX @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ++    ~ ?? ( ( ( (88?~'}'?%! LL@ @@ !b ! !c ! ` `?"OO?A~ @#II? ' ' ' ' OO?"? ;~ @ >>? ' ' ' ' OO?"ll? @ ? 'p ' 'q ' '}'}?"LI?#~ @ JI? '6 ' '7 ' 88?"OO?3~ @ qq? ' ' ' ' wwwwww?"OO?~ @ 88? '\ ' '] '^ [[? "RO?:~ "@ UUUUUU? '& ' '' ' qq? "rq?"~ $@ OO? ' ' ' ' ll? "?)~ &@ 98? 'j ' 'k 'l ` `? "?~ (@ OO? ' ' ' '  ll? "?~ *@ -؂-? ' ' ' ' ` `?"&}'}?>,@#>@ ' ' ' ' ~ #K@"?@.@#`=@ '@ ' 'A 'B wwwwww?"!"""""?P~ 0@ ` `? !{ ! !| !% ll?"""""""?M~ 1@ II? ' ' ' ' -؂-؂?"efffff?~ 2@ (}'}? ' ' ' ' qq?"ffffff?~ 3@ ?>? ' ' ' ' -؂-؂?"qq?L~ 4@ ` `? ' ' ' ' JI?"?~ 5@#'}'}? 'h ' 'i '% OO?"?D~ 6@ UUUUUU? 'P ' 'Q '%~ N@"?&~ 7@ }'}'? ' ' ' '[ """"""?"qq?C~ 8@ qq? ' ' ' '^ """"""?"}'}'?,~ 9@ -؂-؂? !1 ! !2 !% wwwwww?"ll?.~ :@ DDDDDD? ' ' ' ' ?"?;@ pB@ ! ! ! ! ll?">>?H<@ A@ ' ' ' 'g >>?"ll? ~ =@#[[? ' ' ' ' DDDDDD?"؂-؂-? ~ >@ """"""? ' ' ' '~ N@"DDDDDD?' Dl&p{ ,@! ,@" ,@# ,@$ ,@% ,@& ,@' ,@( ,@) ,@* ,@+ ,@, ,@- ,@. ,@/ ,@0,@1,@2,@3,@4,@5,@6,@7,@8,@9,@:,@;,@<,@=,@>,@?,@~ ?@ OO? 'R ' 'S 'T II? "EDDDDD? ~ !@@! ? !' !' !' !'! II?!"OO?! ~ "@@" ? "'# "' "'$ "'%" qq?""[[?4""A LL" ~ #A@# II? #'m #' #'n #'o# -؂-?#"gfffff? "# ~ $A@$ OO? $'. $' $'/ $'0$ ?$"'}'}?J"$ ~ %B@% ? %' %' %' %'% ؂-؂-?%"II?G"% ~ &B@& 88? &'M &' &'N &'O& ll?&"II?T"& ~ 'C@'#؂-؂-? '' '' '' '' ' ll?'"VUUUUU?("' (C@ @@ (' (' (' ('( ?("xwwwww?!"( ~ )D@) 88? )! )! )! )!) ?)".؂-؂?E") ~ *D@* ? *' *' *' *'* ` `?*"[[?V"* ~ +E@+ 88? +'; +' +'< +'+ OO?+"?6"+ ~ ,E@, [[? ,' ,' ,' ,'^, ` `?,"?*", ~ -F@- ؂-؂-? -' -' -' -'- OO?-"rq?I"- ~ .F@. [[? .!U .! .! .!V. ll?."'}'}?S". ~ /G@/ 98? /' /' /' /'/ wwwwww?/"` ` ?="/ ~ 0G@0#qq? 0'r 0' 0's 0't0 [[?0"EDDDDD?"~ 1H@1 ` ` ? 1' 1' 1' 1' ~ 1 O@1"[[?"~ 2H@2 qq? 2' 2' 2' 2'2 -؂-؂?2"=>?"~ 3I@3 ? 3'3 3' 3'4 3'5~ 3 P@3"?$"~ 4I@4 (}'}? 4' 4' 4'! 4'"4 UUUUUU?4"-؂-?/"~ 5J@5#wwwwww? 5' 5' 5' 5'%~ 5 O@5"?Q"~ 6J@6 [[? 6'8 6' 6'9 6':6 [[?6"[[?"~ 7K@7 [[? 7!~ 7! 7! 7!7 [[?7"[[?8"~ 8K@8 PO? 8! 8! 8! 8!8 [[?8"?R"~ 9L@9 >>? 9!_ 9! 9!` 9!a9 '}'}?9"?"~ :L@: OO? :'Y :' :'Z :'[: ll?:"333333? "~ ;M@; >>? ;' ;' ;' ;'~ ; O@;"88?<"<M@ >@ <' <' <' <'~ < O@<"?"=N@ @@@ =' =' =' ='= UUUUUU?="?"~ >N@>#a ` ? >' >' >' >' > OO?>">>?-"~ ?O@?#? ?' ?' ?' ?' ? OO??"II?B"D'l{@ ,@A ,@B ,@C ,@D ,@E ,@F ,@G ,@H ,@I ,@J ,@K ,@L ,@M ,@N ,@O ,@P,@Q,@R,@S,@T,@U,@V,@W,@ ~ @O@@ >>? @' @' @' @'~ @ P@@"KI?"~ AP@A ll? A!v A! A!w A!xA ` ` ?A"?"B@P@#@@ B' B' B' B'~ B P@B"?BBW LL~ CP@C ll? C' C' C' C'~ C P@C"` ` ? B~ DP@D }'}'? D'd D' D'e D'f~ D P@D"` ` ? B~ EQ@E#II? E' E' E' E'E ll?E"98??B~ F@Q@F#[[? F' F' F'u F'F PO?F"?;BGQ@#?@ G' G' G' G'%G ?G"?5B~ HQ@H qq? H! H! H! H!H ll?H"?B~ IR@I ? I'y I' I'z I' I qq?I"II?0B~ J@R@J ? J'+ J' J', J'-J ?>?J"ll?KB~ KR@K [[? K'( K' K') K'*~ K P@K".؂-؂? B~ LR@L -؂-? L' L' L' L'~ L XQ@L"88?2B~ MS@M ? M!} M! M!Z M! M OO?M"ml?7BM~ N@S@N ll? N! N! N! N!N qq?N"!"""""? B~ OS@O ` `? O! O! O! O!O qq?O"ւ-؂-?NB~ PS@P#-؂-؂? P'= P' P'> P'?~ P ?P"'}'}?+B~ QT@Q ll? Q' Q' Q' Q'~ Q ?Q"?>?FBR@T@ ? R!C R! R!D R!B~ R S@R"?OB~ ST@S ? S!W S! S!X S!VS [[?S"-؂-?9B~ TT@T PO? T'J T' T'K T'LT -؂-?T"` ` ?UB~ UU@U rq? U'H U' U'I U' U #"""""?U"'}'}?WB~ V@U@V xwwwww? V' V' V' V'V ll?V"` ` ?1B~ W$U@W%-؂-؂? W)E W) W)F W)G~ W%(T@W&ml?B4{ H m>@ 7t"t  Ng/w dMbP?_*+%MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4v8W" d<~?<~?U} m } m} } } } } Sloupec D @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@,@ *    ?@@ b c  ` `?OO?,; LL@ ? 'p ' 'q ' '}'}?"LI?@#>@ ' ' ' ' ~ #K@"?~ @ ` `? !{ ! !| !% ll?"""""""? ~ @ (}'}? ' ' ' ' qq?"ffffff?~ @ ?>? ' ' ' ' -؂-؂?"qq?~ @ }'}'? ' ' ' '[ """"""?"qq?~ @ -؂-؂? !1 ! !2 !% wwwwww? "ll? "@ A@ ' ' ' 'g >>? "ll? ~ $@ """"""? ' ' ' '~ N@ "DDDDDD? ~ &@ ? ' ' ' ' ؂-؂-? "II? ~ &@ 88? 'M ' 'N 'O ll? "II? ~ *@#؂-؂-? ' ' ' ' ll?"VUUUUU? ~ ,@ 88? '; ' '< ' OO?"?~ .@ [[? !U ! ! !V ll?"'}'}?~ 0@ 98? ' ' ' ' wwwwww?"` ` ?~ 1@ (}'}? ' ' '! '" UUUUUU?"-؂-?~ 2@ OO? 'Y ' 'Z '[ ll?"333333?~ 3@#a ` ? ' ' ' ' OO?">>?~ 4@ >>? ' ' ' '~ P@"KI?~ 5@ }'}'? 'd ' 'e 'f~ P@"` ` ?~ 6@ -؂-? ' ' ' '~ XQ@"88?7@ ? !C ! !D !B~ S@"?~ $8@%rq? )H ) )I ) %#"""""?&'}'}?8Ep{{ ' >@7  4 dMbP?_*+%MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4z8^" d<~?<~?U} } } } } } } Sloupec H @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ *    ~ ?? ( ( ( (88?~'}'?L; LL~ @#II? ' ' ' ' OO?"?~ @ OO? ' ' ' ' ll?"?~ @ UUUUUU? 'P ' 'Q '%~ N@"? ~ @ qq? ' ' ' '^ """"""?"}'}'?~ @ DDDDDD? ' ' ' ' ?"?~ @ 88? ! ! ! ! ?".؂-؂?~ @ [[? ' ' ' '^ ` `? "?~ "@ #wwwwww? ' ' ' '%~ O@ "? ~ $$@ %xwwwww? ) ) ) ) %ll? &` ` ? p ` >@ 7 *ƒ] dMbP?_*+%(333333?)HzG?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4v8W" dHzG?p= ף?U} } } } } } } * @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ *    ~ ?>>? ( ( ( (OO?ll?N;)( LL~ @ JI? '6 ' '7 ' 88?"OO?~ @ qq? ' ' ' ' wwwwww?"OO?~ @ 88? '\ ' '] '^ [[?"RO? ~ @ 98? 'j ' 'k 'l ` `?"?~ @ OO? ' ' ' ' ll?"?~ @ -؂-? ' ' ' ' ` `?"&}'}? @#`=@ '@ ' 'A 'B wwwwww? "!"""""?~ "@ II? ' ' ' ' -؂-؂? "efffff? ~ $@ ` `? ' ' ' ' JI? "? &@ pB@ ! ! ! ! ll? ">>? ~ (@ #[[? ' ' ' ' DDDDDD? "؂-؂-? ~ *@ OO? 'R ' 'S 'T II?"EDDDDD? ~ ,@ OO? '. ' '/ '0 ?"'}'}?.@ @@ ' ' ' ' ?"xwwwww?~ 0@ ? ' ' ' ' ` `?"[[?~ 1@ ؂-؂-? ' ' ' ' OO?"rq?~ 2@#qq? 'r ' 's 't [[?"EDDDDD?~ 3@ ` ` ? ' ' ' ' ~ O@"[[?~ 4@ [[? '8 ' '9 ': [[?"[[?~ 4@ [[? !~ ! ! ! [[?"[[?~ 6@ PO? ! ! ! ! [[?"?~ 6@ >>? !_ ! !` !a '}'}?"?8@ >@ ' ' ' '~ O@"?9@ @@@ ' ' ' ' UUUUUU?"?~ :@#? ' ' ' ' OO?"II?~ ;@ ll? !v ! !w !x ` ` ?"?;@#@@ ' ' ' '~ P@"? ~ =@ ll? ' ' ' '~ P@"` ` ? ~ >@#II? ' ' ' ' ll?"98? Dlp{ ,@! ,@" ,@# ,@$ ,@% ,@& ,@' ,@( ,@) ,@ ~ ?@ #[[? ' ' 'u ' PO? "? !?@#?@ !' !' !' !'%! ?!"? ! ~ "@@" qq? "! "! "! "!" ll?""?!" ~ #A@# ? #'y #' #'z #' # qq?#"II?"# ~ $A@$ ? $'+ $' $', $'-$ ?>?$"ll?#$ ~ %B@% ? %!} %! %!Z %! % OO?%"ml?$% ~ &B@&#-؂-؂? &'= &' &'> &'?~ & ?&"'}'}?%& ~ 'C@' ll? '' '' '' ''~ ' ?'"?>?&' ~ (C@( ? (!W (! (!X (!V( [[?("-؂-?'( ~ )$D@)%-؂-؂? ))E )) ))F ))G~ )%(T@)&ml?() p m() >@)7  dMbP?_*+%MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4x8o[" d<~?<~?U} } } } } } }  @ v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ *    ~ ?UUUUUU? (& ( (' (qq?rq? n; LL~ @#'}'}? 'h ' 'i '% OO?"?~ @ ? ' ' ' ' II?"OO?~ @ ? '# ' '$ '% qq?"[[? ~ @ II? 'm ' 'n 'o -؂-?"gfffff?~ @ qq? ' ' ' ' -؂-؂?"=>?~ @ ? '3 ' '4 '5~ P@"?~ @ >>? ' ' ' '~ O@ "88?~ "@ [[? '( ' ') '*~ P@ ".؂-؂? ~ $@ ll? ! ! ! ! qq? "!"""""? ~ &@ ` `? ! ! ! ! qq? "ւ-؂-? ~ $(@ %PO? )J ) )K )L %-؂-? &` ` ? 'p ) `>@7 Oh+'0HPl| Marie VymazalovaeMikuskaMicrosoft Excel@i@8-@{i՜.+,0 PXd lt| MUTA vysledkyDTM1DTM2DTW1DTW2 listy !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefghjklmnopRoot Entry FWorkbookSummaryInformation(aDocumentSummaryInformation8i