ࡱ> qp \pPavel Vymazalova Ba= =i.8X@"1YArial1YArial1YArial1YArial1YArial1YArial1hYArial1YArial1YArial7#,##0\ "K ";\-#,##0\ "K "A#,##0\ "K ";[Red]\-#,##0\ "K "C#,##0.00\ "K ";\-#,##0.00\ "K "M$#,##0.00\ "K ";[Red]\-#,##0.00\ "K "w*9_-* #,##0\ "K "_-;\-* #,##0\ "K "_-;_-* "-"\ "K "_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _K_ _-;\-* #,##0\ _K_ _-;_-* "-"\ _K_ _-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "K "_-;\-* #,##0.00\ "K "_-;_-* "-"??\ "K "_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _K_ _-;\-* #,##0.00\ _K_ _-;_-* "-"??\ _K_ _-;_-@_- [h]:mm hh:mm[$-405]d\.\ mmmm\ yyyy h:mm;@        + ) , *  @  x@ @ x@ @ x!@ @ "t@ @ "t!@ @ "0@ @ "t@ @ "t@ @ "t!@ @ "p@ @ "4@ @ "t!!@ @ x@ @ x@ @ "t@ @ "x@ @ "x@ @ "x!@ @ @ @ x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  x@ @  !@ @ x!@ @ 4@ @ 0@ @ t!@ @  h@ @  x@ @ "4!@ @ "0!@ @ x!@ @  `@ @ x!@ @ "t@ @ " "p!@ @ "8@ @ "8@ @ "8!@ @ x@ @ 8 0 0 `celkov_vsledky \DTM1 vDTM2 DTW1 DTW2"(DTM1DTM2DTW1DTW2PoYadStartJmnoKat.PesPlemenoCl as Bodlk LuboaSion od Str~n sklyBOCBudisk MartinNO iperov Lenka beauceron Dostl Hannz Pedy CooberACDkY~enec SVDrtina JaroslavBeta z Tylenu Moraviapyrenejsk ov k DvoYk PetrEros chodsk pes Gtov LenkaHellebrandov PavlaDita Nescafe 3v1 Honk OldYichsamojed Jelnek KarelAmlka Kohout JiYDorianHovawart Kohout Pavel KonY PetrDusty KonY VojtchAM Krutia Adam vmarsk ohaYKYovkov HanaCasandra Gasko PrimLarionov MariannaDinaslovensk uva Lorenz MarekMatrkov LucieTerykAODennyMundilov Monika Novk MichalAnuakaBonie Stn VlkaSlamnk MiloslavStaHkov PetraVaak`eda JanTonder estmrCaesarlajkaSHVidimsk TerezaRastie }ivna Jan Admek Zbynk+DOGTREKKING 2014 - LONG - 10. - 13. 4. 2014 Hrabal David Zita JiYKlma Miroslav Vclavk Jan Bla~ek Petr Ulrych Toma Weigel Libor Re ka Vojtch Jur a Petr Vl ek Viktor KolY Petr Haumer Mirek Guziur HonzaLike my Shadow Siwash LegendBad boyBredChagall z Husovy tvrzeAztk Vl dechCharlesBreeze of Luck FidorkaLaraAdelig Severn tvYKoriCindyElli Srdcerv SlvekMailaCania HennessysibiYsk huskyentlebuask salaanick pes labrador x NOalaskanAO x BOCDTM 1 Kua PeterKvasnica Jaroslav MonteKol ek Patrik `ubrt Milan Strnad Pavel `ebek IvanDavidov MartinKeprta MiroslavNaranMax$Awanyanke Taiga `ungmnitu-haKhoykeBenColtUdo z Litavsk kotliny HumorMinze von Gina's vier LindenEnngiErrolGaiaArchie BorimarRRvelaapringrapanlLLPFXHhovawartPRTDTM 2Kouck Pavlna Payne MarieMzdrov Andrea`tip kov EvaKosobudov Svtlana `ediv MonikaKoanrov AlenaNovkov MiluaeHermanov MichaelaLounov RenataBaumrukov MichaelaJanatov PavlnaVtkov Kristna pov HanaPaenicov BarboraMusilov Lucie Boudov }andaAngelinaAgorix Moravicus ThesaurusMadlaFanyGarpFergieRapyAliceBessy RottgillAyrin Orlick talismanFeris Zimn senRoxyVikyGardenia od Kobylho potokaArnydlouhosrst vipetBSPBOTLRRTWnmeck vl apicvoYaekASSstYedn knra AHvoYechDTW 1 Guziur IlonaKeprtov BlankaTomaatkov MagdalenaRo~i kov JitkaTrnn KateYina`ubrtov PetraOboYilov Michaela Caia ToiveCoraMountyJennyUhlkCaroFinpyrenejsk knra auvergnesk ohaY Ash + Kymvmarsk ohaY + NKO Aston + AgniDragonari AdrianAkeenah Runar WaawanyankaBrny Ben + LexaPDISMikuakov Jana Mal YvetaSoDasty street love story Special Powercelkov vsledkov listinaDTW 2ZinaBora - N ;1R\}`>[|=$E  :  4U Pqcc  O[&;Rt\ dMbP?_*+%&Q?' ףp= ?( ףp= ?)q= ףp?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA48 ̡" xX333333?zG?U} } m} } } } $} >} m Sloupec IO  v@ , , , , , , , ,@ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , J D EEE    C C ~ $?(}'}? 0. )m 0 0'qq? ?CU! KLSo (LNe "BLL~ %@"qq? ,5 (m -% ,~ "XQ@ II?%@"@@ ,I (m ,e ,k"? ?:~ %@3II? ,U (m ,d ,3? 45qq?I~ %@"qq? ,S (m ,b ,l"? 98?~ %@>>? - ( , -xwwwww? \[?~ %@? ,6 ( ,7 ,qq? 78?'~ % @ ? , ( , , [[?  ق-؂-?( ~ %"@ '}'}? ,t ( , ,8~ (T@  qq? ~ %$@ "? ,, (m ,9 , "DDDDDD?  ? ~ %&@ " ` `? ,M (m ,[ , "qq?  ll?~ %(@ [[? - ( , -- }'}'?  PO?A~ %*@"DDDDDD? ,L (m ,Y ,i"? ?"~ %,@[[? -; (m ,Z -/~ XV@ ll?~ %.@"? ,p ( ,y ,~ "XV@ VUUUUU? ~ %0@"OO? , ( ,< ,~ " W@ qq?~ %1@"""""""? ,s ( , ,~ " W@ " ?~ %2@"ll? -2 ( -3 -"qq? ?~ %2@"xwwwww? , ( ,= ,"xwwwww? ?~ %4@"? , ( , ,~ "? ?~ %5@"? , ( , ,~ " W@ ! """"""?~ %6@-؂-? , ( , ,II? 233333?@~ %7@"88? ,A ( -} ,"qq? UUUUUU?%8@"? , ( , ,"qq? qq??~ %9@JI? ,n ( ,v ,~ ? [[?/~ %:@"}'}'? ,R (m -a ,E"II? ` `?,%;@"? ,K (m ,X ,h~ "&@ ?(5~ %<@"-؂-? , ( , ,"98? [[?(~ %=@"?>? 7 ( ; ;"? ` ` ?(!~ %>@UUUUUU? ,> ( , ,E? xwwwww?(0Dl,z ,! ,@" ,@# ,@$ ,@% ,@& ,@' ,@( ,@) ,@* ,@+ ,@, ,@- ,@. ,@/ ,@0 ,@1 ,@2 ,@3 ,@4 ,@5 ,@6 ,@7 ,@8 ,@9 ,@: ,@; ,@< ,@= ,@> ,@? ,@~ %?@ II? ,& ( ,' , "?  [[?(H~ !%@@!"` ` ? !7 !( !7 !7k!"88? !! ll?(! ~ "%@@""? ",H "(m ",_ ",8""88? "" -؂-?("U"A KLSo (LNe "BLL" ~ #%A@#"? #, #( #, #,#"II? ## ` ` ?("# $%A@>@ $,B $( $,C $,D~ $? $$ 333333?( "$ ~ %%A@%98? %, %( %, %,%=?>? %% 433333?()"% ~ &%B@&ll? &,r &( &,| &,~ &,@ &!& 88?("& ~ '%C@'"UUUUUU? ',* '( ',+ ','"OO? '' >>?("' ~ (%C@("qq? (,0 (( (,1 (,(~ (" 2@ (( >>?(G"( ~ )%D@)?>? )- )( ), ),~ )= 2@ )) ,؂-؂?(#") ~ *%D@*"ll? *,) *( *,{ *,*"? ** ll?( "* ~ +%E@+"OO? +, +( +, +,+"88? ++ II?(3"+ ~ ,%E@,-؂-؂? ,, ,( ,, ,,8,=88? ,, [[?(", ~ -%F@-"a ` ? -, -( -- -,-"88? -- ll?(F"- ~ .%F@."wwwwww? .,N .(m .,\ .,."}'}'? .. ll?(D". ~ /%G@/"ll? /,: /( /. /,E/"}'}'? // n?(1"/ ~ 0%G@0 ` `? 0,? 0( 0,@ 0,0` ` ? 00 ?(&"0 1%H@"? 1,$ 1(m 1,1,1"II? 11 PO$?(+"1 ~ 2%H@2>>? 2, 2( 2, 2,#288? 2!2 ?( "2 ~ 3%I@3"II? 3,W 3(m 3,g 3,#~ 3"I@ 33 O?>"3 ~ 4%I@4"""""""? 4, 4( 4, 4,4"""""""? 44 ?"4 ~ 5%J@5[[? 5,u 5( 5, 5,5OO? 55 ?*"5 ~ 6%J@6"88? 6, 6( 6, 6,6"wwwwww? 66 ؂-؂?<"6 ~ 7%K@7"؂-؂-? 7,T 7(m 7,c 7,E7"wwwwww? 77 [[?="7 ~ 8%K@8"88? 8,q 8( 8, 8,8"88? 88 98c?9"8 ~ 9%K@9-؂-؂? 9- 9( 9, 9-9? 99 98c?$"9 ~ :%L@:"rq? :,O :(m :,] :,j~ :"`M@ :: JIt?6": ~ ;%M@;؂-؂-? ;, ;( ;, ;,4;88? ;; ?4"; ~ <%M@<"88? <, <( <, <,<"` ` ? << """""?-"< ~ =%N@="? =,Q =(m =,` =,="}'}'? == OO?"= >%N@">@ >," >( >,~ >,#>">>? >> }'}ҧ?"> ~ ?%O@?>>? ?, ?( ?, ?,?؂-؂-? ?? rq?%"? Dl@ ,@A ,@B ,@C ,@D ,@E ,@F ,@G ,@H ,@I ,@J ,@K ,@L ,@M ,@ N @%O@@@ @- @( @, @-@؂-؂-? @@ I?8"@ ~ A%P@A? A,P A(m A,^ A,kAll? AA O?."A ~ B%@P@Bll? B, B( B,w B,B` ` ? BB UUUUU?2BUBIKLSo (LNe "BLL~ C%P@C">>? C, C( C, C,!C"qq? CC >>?BBD%P@"? D,F D( D,G D,D"? D!D xwwww?EB~ E%Q@E[[? E, E( E/ E,E[[? EE ll?7B~ F%@Q@F"OO? F, F( F, F,F"[[? FF ?BG%Q@"?@ G, G( G,z G,G"OO? GG 88c?;B~ H%Q@H? H,o H( H,x H,H? H!H ?L B~ I%R@I"II? I, I( I, I,I"II? II '}'}?BJ+J(}'}? J6 J(m J6 J6 J J K+K"98? K,V K(m K,f K,E K"! K L+L"-؂-? L- L( L- L-E L" L M1M8ll? M: M( M: M: M89 M#N"3 pppp ! >@NNN7  fu dMbP?_*+%&HzG?'{Gz?(p= ף?)(\?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4v8W" nXp= ף?Q?U} } } } } } } }  Sloupec D  v@ , , , , , , ,@ , , , , , , , , , , , , , , J & FFF    C C ~ $?(}'}? 0. )m 0 0'qq? ?!UKLSo (LNe "BLL~ %@"qq? ,5 (m -% ,~ "XQ@ II?%@"@@ ,I (m ,e ,k"? ?~ %@3II? ,U (m ,d ,3? 45qq?~ %@"qq? ,S (m ,b ,l"? 98?~ %@"? -, (m ,9 -"DDDDDD? ?~ %@" ` `? ,M (m ,[ ,"qq? ll? ~ % @ "DDDDDD? ,L (m ,Y ,i "?  ?~ %"@ [[? ,; (m ,Z ,/~ XV@  ll? ~ %$@ "}'}'? ,R (m ,a ,E "II?  ` `? %&@"? ,K (m ,X ,h~ "&@  ? ~ %(@ "? -H (m ,_ -8 "88?  -؂-? ~ %*@"wwwwww? ,N (m ,\ ,"}'}'? ll? %,@"? -$ (m ,-"II? PO$?~ %.@"II? ,W (m ,g ,#~ "I@ O?~ %0@"؂-؂-? ,T (m ,c ,E"wwwwww? [[?~ %1@"rq? ,O (m ,] ,j~ "`M@ JIt?~ %2@"? -Q (m -` -"}'}'? OO?~ %3@? ,P (m ,^ ,kll? O?%(}'}? 6 (m 6 6  <898? 2V *m 2f 2E 8? #2,zp >@7  6 dMbP?_*+%&p= ף?'ףp= ?( ףp= ?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4v8W" nX<~?<~?U} } } } $} $} } }  Sloupec D  v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ J &    C C ~ @?>>? 0 ) 0 0'xwwwww? \[?\$UKLSo (LNe "BLL~ A@'}'}? ,t ( - ,8~ (T@ qq?~ A@"? ,p ( ,y ,~ "XV@ VUUUUU?~ A@"""""""? ,s ( , ,~ " W@ " ?~ A@"88? ,A ( -} ,"qq? UUUUUU?~ A@JI? ,n ( ,v ,~ ? [[?~ A@"-؂-? , ( , ,"98? [[?~ A @ UUUUUU? ,> ( , ,E ?  xwwwww?~ A"@ II? ,& ( ,' , "?  [[? A$@>@ ,B ( ,C ,D~ ?  333333? ~ A$@ 98? , ( , , =?>?  433333? ~ A(@ ll? ,r ( ,| ,~ ,@ ! 88? ~ A*@"UUUUUU? ,* ( ,+ ,"OO? >>? ~ A,@"ll? ,) ( ,{ ,"? ll?~ A.@[[? ,u ( , ,OO? ?~ A0@"88? ,q ( , ,"88? 98c?A1@">@ ," ( ,~ ,#">>? }'}ҧ?A2@"?@ , ( ,z ,"OO? 88c?~ A3@? -o ( ,x ,? ! ?~ B4@8II? 2 * 2 28II? 9#'}'}?0=z '} >@ 7  Z dMbP?_*+%&zG?'Q?(ףp= ?)Q?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4z8^" nX?<~?U} } } I} } !} I} >} }  Sloupec I  v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ J & FFF    C C ~ @?? 06 ) 07 0'qq? 78? UKLSo (LNe "BLL~ A@? , ( , ,[[? ق-؂-?~ A@"OO? , ( -< ,~ " W@ qq?~ A@"ll? ,2 ( ,3 ,"qq? ?~ A@"xwwwww? , ( ,= ,"xwwwww? ?~ A@"? , ( , ,~ "? ?~ A@"? , ( , ,~ " W@ ! """"""? ~ A @ -؂-? , ( , , II?  233333?E A"@"? , ( , , "qq?  qq?~ A$@ "?>? 7 ( ; ; "?  ` ` ?~ A&@ "` ` ? 7 ( 7 7k "88?  ll? ~ A(@ "? , ( , , "II?  ` ` ?~ A*@"qq? ,0 ( ,1 ,(~ " 2@ >>? ~ A,@?>? , ( , ,~ = 2@ ,؂-؂?~ A.@"a ` ? - ( , -"88? ll?~ A0@"ll? ,: ( . ,E"}'}'? n?~ A1@ ` `? ,? ( ,@ ,` ` ? ?~ A2@"88? , ( , ,"wwwwww? ؂-؂?~ A3@؂-؂-? , ( , ,488? ? ~ A4@"88? , ( , ,"` ` ? """""?~ A5@>>? , ( , ,؂-؂-? rq?A6@@@ - ( , -؂-؂-? I?~ A7@ll? , ( ,w ,` ` ? UUUUU?A8@"? ,F ( ,G ,"? ! xwwww?~ A9@[[? , ( / ,[[? ll?~ A:@"OO? , ( , ,"[[? ?18-؂-? 2 * 2 2E 89 #>0,z  >@7  & dMbP?_*+%&?'RQ?MCanon MP640 series Printer ߁ 4dA4BJDM DRt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXXKONCEPTVzorek 1' d Rt Rt@ Rt  Canon MP640 series Printer ߁ 4dA4z8^" nX<~?<~?U} } m} } } m} } }  Sloupec D  v@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ ,@ J &    C C ~ @?[[? 0 ) 0 0-'}'}'? PO?`HUKLSo (LNe "BLL~ A@"OO? , ( , ,"88? II?~ A@-؂-؂? , ( , ,8=88? [[?~ A@>>? , ( , ,#88? ! ?~ A@"""""""? , ( , ,"""""""? ?~ A@-؂-؂? , ( , ,? 98c?~ A@">>? - ( - -!"qq? >>? 1 8ll? : * : : 89 #Hz >@ 7 Oh+'0HPl Marie VymazalovaMarie VymazalovaMicrosoft Excel@d;W@f@?VW՜.+,0 PXd lt| MU' celkov_vsledkyDTM1DTM2DTW1DTW2 listy !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_abcdefgijklmnoRoot Entry F JmWWorkbookSummaryInformation(`DocumentSummaryInformation8h